1. Rodzaj ulgi:
  Dzieci do ukończenia 4 lat bez oddzielnego miejsca siedzącego - wysokość ulgi: 100%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4, które nie zajmują osobnego miejsca
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument stwierdzający wiek dziecka
 2. Rodzaj ulgi:
  Poseł do Sejmu RP - wysokość ulgi: 100%
 3. Rodzaj ulgi:
  Senator RP - wysokość ulgi: 100%
 4. Rodzaj ulgi:
  Opiekun osoby niesamodzielnej - wysokość ulgi: 95%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. (Osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:

  - wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA

  - wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS

  - legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ

  - legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego

  - zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie przez sąd do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji; o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej, na czas określony

 5. Rodzaj ulgi:
  Przewodnik osoby niewidomej - wysokość ulgi: 95%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką, stwierdzające inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:

  - wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA

  - wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS

  - legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ

  - legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego

 6. Rodzaj ulgi:
  Opiekun inwalidy wojennego/wojskowego I grupy - wysokość ulgi: 95%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS
 7. Rodzaj ulgi:
  Funkcjonariusz Staży Granicznej na służbie - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyk. czynności związanych z kontrolą ruchu granicznym
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej
 8. Rodzaj ulgi:
  Funkcjonariusz celny na służbie - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł, albo przez Dyrektorów Urzędów Celnych
 9. Rodzaj ulgi:
  Umundurowany policjant na służbie - wysokość ulgi: 78%

 10. Rodzaj ulgi:
  Żołnierz Żandarmerii Wojskowej na służbie - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Legitymacja służbowa, oraz zaświadczenie (na okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej

 11. Rodzaj ulgi:
  Dzieci i młodzież niepełnosprawna - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  1. Dla uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej lub innej placówki (ośrodka) oświatowego:

      a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego

      b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych

      c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt. 2.

  2. Dla nie uczęszczających do szkoły:

      a) duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

      b) legitymacja osoby niepełnosprawnej lub niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat wystawiona przez uprawniony organ

      c) wypis z orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów

      d) wypis z orzeczenia lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy


 12. Rodzaj ulgi:
  Opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni:
  jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  1. Dokumenty wymagane dla dziecka podczas przejazdu

  2. Przejazd po dziecko lub po jego odwiezieniu - zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę oświatową albo opiekuńczo wychowawczą, bądź zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) potwierdzające:

      - termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych albo pobytu w Ośrodku Wsparcia, lub Domu Pomocy Społecznej

      - stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne


 13. Rodzaj ulgi:
  Inwalida wojenny/wojskowy I grupy - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Książka inwalidy wojennego/wojskowego ze stosownym wpisem ZUS

 14. Rodzaj ulgi:
  Żołnierz służby zasadniczej - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej

 15. Rodzaj ulgi:
  Dzieci do ukończenia 4 lat, zajmujące osobne miejsce - wysokość ulgi: 78%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do lat 4 zajmujące osobne miejsce
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument stwierdzający wiek dziecka

 16. Rodzaj ulgi:
  Osoba niesamodzielna - wysokość ulgi: 49%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy)
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo I grupę inwalidzką:

      - wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA

      - wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS

      - legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ

      - legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego


 17. Rodzaj ulgi:
  Dziecko w wieku 4-6 lat - wysokość ulgi: 37%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:

  1. Dokument stwierdzający wiek dziecka

  2. Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej

  3. Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego


 18. Rodzaj ulgi:
  Osoba niewidoma nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji - wysokość ulgi: 37%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Dokument stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku:

      - wypis z orzeczenia komisji lekarskiej (ZUS), wojskowej komisji lekarskiej, komisji podległej MSWiA

      - wypis z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo rzeczoznawcy KRUS

      - legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ

      - legitymacja emeryta - rencisty wojskowego lub policyjnego

      - zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające zaliczenie do II lub III grupy inwalidzkiej


 19. Rodzaj ulgi:
  Inwalida wojenny/wojskowy II i III grupy - wysokość ulgi: 37%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II i III grupy inwalidów
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
  Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Książka inwalidy wojennego/wojskowego

 20. Rodzaj ulgi:
  Kombatant będący emerytem, rencistą, inwalidą - wysokość ulgi: 51%
  Opis ulgi:
  Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyśpieszonej, na podstawie biletów, są uprawnieni kombatanci i inne osoby uprawnione, będące jednocześnie: emerytem, rencistą lub inwalidą
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. nr 17 poz. 75 ) z późniejszymi zmianami
  Dokument potwierdzający uprawnienie do przejazdu ulgowego:
  Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach, zaopatrzone w nadruk lub stempel o uprawnieniu do przejazdu z ulgą

Ulgi udzielane są na podstawie:

Ulgi udziela się po poświadczeniu uprawnienia do niej stosownym dokumentem, w trakcie podróży - po zakończeniu podróży na podstawie biletu normalnego roszczenie do ulgi nie przysługuje. Ulg przysługujących z różnych tytułów nie sumuje się.
Wszelkie dokumenty nie mające charakteru legitymacji (wypisy z treści orzeczeń komisji lekarskich, orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS; KRUS oraz inne) są ważne wyłącznie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Opiekunem lub przewodnikiem może być wyłącznie jedna osoba pełnoletnia.
Przewodnikiem niewidomego może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies - przewodnik.
strzałka do góry